گزارش کارورزی درس اجزای ماشین

جمعه 26 آذر 1395 ساعت 15:15
موضوع : گزارش کارورزی درس اجزای ماشین

برای رسیدن به حداکثر فشار خروجی در پمپ ترمز می بایست پیستونها حداکثر کورس خود را طی نمایند تغذیه این مقدار پیشروی به وسیله میله فشار صورت می پذیرد پس میله فشار باید حداقل به میزان حداکثر کورس پیستونهای پمپ ترمز قابلیت پیشروی داشته باشد  این آزمون برای حصول اطمینان از این قابلیت انجام می گردد به گونه ای که پس از ایجاد خلأ mmhg 10+ـ500 در بوستر نیروی معادل kgr50 به میله ترمز اعمال نموده و سپس میزان حرکت میله فشاراندازه گیری می شود
برای اینکه خلاصی حرکت میله ترمز برای رسیدن به یک نیروی خروجی در محدوده مجاز باشد  این آزمون انجام می گردد روش انجام آن بدین گونه است که ابتدا خلأ mmhg 10+ـ500 را به بوستر وصل نموده و نیرویی مععادل kgf 2 به میله فشار وارد می کنیم در این هنگام هیچگونه نیروی ورودی به میله ترمز اعمال نشده است  سپس به میله ترمز به اندازه ای نیرو وارد می شود که نیروی خروجی kgf 5 قرائت گردد در این هنگام پیشروی میله ترمز اندازه گیری می شود این مقدار می بایست در بیشترین اندازه خود mm  7/0 باشد
نشتی هوا Air  tightness
این آزمون در وضعیت «بدون عملکرد» و «عملکرد» انجام می شود  
همانطور که می دانید بوستر محفظه ای است که توسط دیافراگم به دو قسمت تقسیم شده است  هنگامی که بوستر هیچگونه عملکردی ندارد این دو قسمت با هم در ارتباط بوده و خلأ ایجاد شده در هر قسمت با هم در ارتباط بوده و خاأ ایجاد شده در هر دو قسمت از بوستر به یک میزان است  
اطمینان از اینکه این دو محفظه بوستر با فضای خارج هیچگونه ارتباطی ندارد امری ضروری است  لذا در حالت بدون عملکرد خلأ mmHg 10+ـ500 را در بوستر ایجاد نموده و پس شیر ارتباطی منبع خلأ با بوستر قطع می شود  میزان افت خلأ را پس از 15 ثانیه در بوستر اندازه گیری می کنیم  این میزان می باید حداکثر mmHg 25 باشد
در حالت عملکردی  ارتباط این دو محفظه با هم قطع شده و محفظه اول محفظه کاری با اتمسفر ارتباط برقرار می کند ؛ اختلاف فشار به وجود آمده در دو محفظه بوستر  عمل تقویت را انجام می دهد  پس اطمینان از قطع بودن ارتباط دو محفظه در حالت عملکرد نیز اهمیت داشته لذا برای حصول این اطمینان خلأ mmHg 10+ـ500 را به بوستر متصل کرده و پس از قرار دادن ترمز در موقعیت 10 +ـ70 درصد پیشروی مؤثر با اعمال نیروی بیشتر از نیروی Full load ارتباط منبع خلأ با بوستر قطع می شود  میزان افت خلأ پس از مدت زمان 15 ثانیه حداکثر mmHg 25 مجاز است
پروژه درس اجزای ماشین

فهرست مطالب

تحلیلی بر آزمونهای مجموعه بوستر
استاندارد  KES  D – C  ۶۵
نشتی هوا Air  tightness
مشخصات ورودی و خروجی  Input/output chartacteristic
APPLY
Release
Cutin
Vacuum run outline
Vacuum run out point
Initial  rise
Hysteresis
Return cut – out
زمان برگشت Return characteristic
عملکرد در دمای پایین Low temperture  working
عملکرد در دمای بالا High temperature Working 
تحلیلی بر آزمونهای مجموعه بوستر
استاندارد KES   D-C  ۶۵
کاربرد ابزارهای بهبود کیفیت Desing  Of  Experiments
تعریف طراحی آزمایشات
اجرای DOE  بر روی بوستر ترمز در شرکت صنعت و هنر
اهداف اجرای DOEبر روی بوستر ترمز به قرار زیر است
چگونگی اجرای طرح
فاز ۱ ؛ طراحی آزمایش
جدول اجرای طرح
اثرات متقابل
تفکیک پذیری RESOLUTION
اثرات دگر نام
کاربرد ابزارهای بهبود کیفیت
بررسی ترسیمی
ترسیم نمودار تأثیر
 ترسیم نمودار پاراتو
تجزیه و تحلیل واریانس
مدل سازی رگرسیون Regression    Modeling
ترسیم نمودار تأثیر
ترسیم نمودار پاراتو
پمپ ترمز
پمپ ترمز یک مداره Single  Master  Cylinder
پمپ ترمز دو مداره  Step  Bore  Master  Cylinder  Tan  dem
پمپ ترمز دو مداره پله ای  Step Bore Master Cylinder
پمپ ترمز پله ای تنظیم شدنی Adjustable  step Bore  Master
خطوط ترمز پمپهای دو مداره Brake  Line
بوستر خلأای Vacuum Booster
عملکرد بوستر
کمک بوستر به سیستم ترمز
تأثیر فشار عملکرد بوستر
خونسردی در شرایط اضطراری
نحوه ترمز گرفتن
نحوه ترمز گرفتن
نگهداری
اجزاء ترمز
مدار ترمز
سرعت و ترمز
کالیپر
کفشکها
دیسکها
  

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.